بازرگانی نیکان

بازرگانی نیکان

محصولات - ملزومات آبیاری قطره ای و بارانی

ملزومات آبیاری قطره ای و بارانی

- کلیه ملزومات آبیاری قطره ای و بارانی ( دریپر تنظیمی و لیتر بر ساعت ، انواع شیر آلات انشعاب ، نوار های آبیاری نخدار و ساده )

قیمت : 0 ریال
جزییات